Statut

Wielkiego Przeoratu  Orderu Świętego Stanisława

w Szwajcarii

Nazwa, Postanowienia Ogólne, Status Prawny, Teren Działania:

§ 1.1

Wielki Przeorat Orderu św. Stanisława w Szwajcarii jest stowarzyszeniem kontynuującym i rozwijającym idee Królewskiego Orderu św. Stanisława ustanowionego w dniu 7 maja 1765 r. przez Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego i restytuowanego przez Prezydenta RP na Uchodźstwie Juliusza Nowinę-Sokolnickiego w dniu 9 czerwca 1979r.

1.2

Królewski Order św. Stanisława jest organizacją świecką o zasięgu międzynarodowym, apolityczną, ekumeniczną, o charakterze tylko dobroczynnym popierającą i rozwijającą działalność charytatywną , służącą ludziom, którzy takiej pomocy potrzebują.Zebrane środki finansowe przekazywane są w całości na cele dobroczynne.

1.3

Wielki Przeorat Orderu św. Stanisława w Szwajcarii, działa na terenie Szwajcarii i wchodzi w skład Światowego Orderu św. Stanisława, którego siedzibą jest Londyn w Wielkiej Brytanii. Działania Wielkiego Przeoratu w Szwajcarii będą zgodne z porządkiem prawnym obowiązującym w Szwajcarii.

Zadania i Cele Wielkiego Przeoratu Orderu św. Stanisława:

§2.1

Celem działania Wielkiego Przeoratu jest:

1.działalnośc charytatywna dla osób poszkodowanych przez los lub chorych

2.wspieranie szkół ,domów dziecka, domów pomocy społecznej, hospicji

3.wspieranie kształcenia dzieci pochodzących z ubogich rodzin

4.popieranie innych wartościowych charytatywnych inicjatyw o nie politycznym charakterze

 2.2

Celem działania Wielkiego Przeoratu Orderu św. Stanisława jest również:

 1.dążenie do przywrócenia Orderowi rangi jaką posiadał w XVIII wieku za czasów Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego

2.podtrzymywanie i promocja tradycji szlacheckich i zachowań rycerskich w kontaktach międzyludzkich

3.kształtowanie patriotyzmu i tolerancji

4.dbanie o ład moralny i bronienie chrześcijańskich wartości

5.integracja środowiska Dam i Kawalerów O.S.S -zgodnie z ideą Jego założyciela

 2.3

Wielki Przeorat Orderu św. Stanisława honoruje funkcję Wielkiego Mistrza O.S.S i Jego prawa oraz uprawnienia Wielkiej Kapituły O.S.S do nadawania i pozbawiania Orderu oraz członkostwa.

Wielki Przeorat ma prawo używania pieczęci organizacyjnych ,druków firmowych, dyplomów i legitymacji członkowskich, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i tradycją

 Wyróżnienia, Odznaczenia, Ubiór Ceremonialny:

§ 3

Głównym odznaczeniem nadawanym w Wielkim Przeoracie jest Order św. Stanisława . Order ten jest dowodem uznania szlachetności charakteru i czynów oraz oznaką zobowiązania do działalności dobroczynnej. Dewizą Orderu jest:

„Premiando Incitat-Nagradzając-zachęcasz“

 Order nadawany jest w pięciu klasach:

Klasa I -Krzyż Wielki O.S.S (G.C.St.S)

Klasa II-Krzyż Komandorski O.S.S z Gwiazdą (C.S.St.S)

Klasa III -Krzyż Komandorski O.S.S (C.St.S)

Klasa IV -Krzyż Oficerski O.S.S (D.St.S)

Klasa V- Krzyż Kawalerski O.S.S (K.St.S)

 3.1

Wraz z nadaniem Orderu św. Stanisława osoby są nobilitowane do stanu Światowego Rycerstwa Świętego Stanisława i przysługują im tytuły:

kobiecie w Orderze-tytuł Damy O.S.S

mężczyźnie w Orderze-tytuł Kawalera O.S.S

 3.2

Zgodnie z królewską tradycją uzyskanie Krzyża Komandorskiego O.S.S jest równoznaczne z nobilitacją do stanu szlacheckiego. Ten honorowy tytuł jest sukcesją ostatniego Króla Polski, zapisaną w Konstytucji Orderu św. Stanisława.

 3.3

Tylko Kawalerowie i Damy Orderu św. Stanisława jako pełnoprawni członkowie Orderu , mają prawo do noszenia płaszcza Orderowego z czerwonego materiału z naszytym na lewym ramieniu płaszcza, 26 cm długim haftowanym Krzyżem Orderu św. Stanisława. Przy wszystkich uroczystościach jest obowiązek noszenia nadanych odznaczeń.

 Członkowie, Ich Prawa i Obowiązki

 § 4

Członkiem Wielkiego Przeoratu Orderu św. Stanisława w Szwajcarii może zostać osoba pełnoletnia, świecka lub duchowna ,niezależnie od pochodzenia i narodowości , lub osoba prawna ,która się z ideami i działalnością Orderu identyfikuje.

 4.1

Wielki Przeorat zrzesza członków zwyczajnych, honorowych, i wspierających.

4.2

Członkiem zwyczajnym zostaje osoba odznaczona Orderem św. Stanisława , w uznaniu swoich zasług dla Orderu, która złoży swój akces na formularzu deklaracji działania w Orderze

4.3

Osoba fizyczna kandydująca na członka zwyczajnego /postulant/ składa do Wielkiego Przeoratu swą deklarację wraz z poręczeniem od dwóch członków Wielkiego Przeoratu. Do deklaracji musi być załączony :

1. życiorys: z podaniem daty urodzenia ,stanu cywilnego ,wyznawanej religii, zawodu i przynależności do innych organizacji

2. oraz 2 zdjęcia 4x6 cm

Postulant uzyskuje status członka zwyczajnego w momencie inwestowania, na którym jest odznaczony Orderem św. Stanisława i otrzymuje certyfikat nobilitacji z rąk Wielkiego Mistrza lub osoby w randze, upoważnionej przez Wielkiego Mistrza .

Uroczystość inwestowania odbywa się w kościele, według ceremoniału Orderu Św. Stanisława

 4.4

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna posiadająca wymierne zasługi w dziedzinie celów i zadań Wielkiego Przeoratu. Godność członka honorowego jest dożywotnia

4.5

Członkiem wspierającym Wielkiego Przeoratu może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc organizacyjną lub materialną i czynnie ją realizująca.Członek wspierający nie posiada praw wyborczych i nie płaci składek członkowskich

4.6

Zwyczajne członkostwo w Wielkim Przeoracie zobowiązuje do:

1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, i uchwał władz Wielkiego Przeoratu

2. czynnego udziału w realizacji celów i zadań Wielkiego Przeoratu

3. opłacania składek członkowskich

4.7

Zwyczajne członkowstwo ustaje na skutek:

1.śmierci członka

2.dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie

3.skreślenia z listy członków za nieopłacanie składek

4.wykluczenia dyscyplinarnego na wniosek uchwały Wielkiego Przeoratu

4.8

Wykluczenie dyscyplinarne może nastąpić wskutek:

1.postępowania niehonorowego

2.postępowania naruszającego godność Orderu św. Stanisława

3.utraty praw obywatelskich lub skazanie prawomocnym wyrokiem sądowym

4. ujawnienia informacji eliminujących daną osobę jako członka a zatajonych przy jej przyjęciu

4.9

Skreślony lub wykluczony członek nie ma żadnych praw do majątku Wielkiego Przeoratu i nie może żądać zwrotu wniesionych przed datą skreślenia lub wykluczenia, składek lub darowizn

 Prawa Członków

§ 5

1. członkowie Wielkiego Przeoratu mają prawo głosu

2. prawo biernego i czynnego kandydowania do władz Wielkiego Przeoratu

3. uczestniczenia we wszystkich formach działania Wielkiego Przeoratu

4. rekomendowania kandydatów do Wielkiego Przeoratu

 Władze Wielkiego Przeoratu Orderu św. Stanisława w Szwajcarii

 § 6

Władze Wielkiego Przeoratu stanowią:

 1.Kapituła ,w której skład wchodzą:

a. Wielki Przeor -jako przewodniczący Kapituły

b. Kanclerz-zastępca Wielkiego Przeora

c. Skarbnik-Kasjer

d. Registrator

2.Konferencja Członków Wielkiego Przeoratu

 6.1

Wielki Przeor Wielkiego Przeoratu w Szwajcarii jest mianowany bezpośrednio przez Wielkiego Mistrza Orderu i ma prawo kierować Wielkim Przeoratem oraz reprezentować go na zewnątrz.

Pozostali członkowie Kapituły są wybierani na okres 3 lat na Konferencji Członków Wielkiego Przeoratu z ewentualnym uwzględnieniem rekomendacji Wielkiego Mistrza Orderu, jeśli chodzi o stanowisko Kanclerza

 6.2

Mandat we władzach Kapituły wygasa w przypadku:

a. rezygnacji

b. odwołania

c. upływu kadencji

d. śmierci

6.3

Do kompetencji Kapituły należy:

1.Scisła współpraca z Wielkim Mistrzem Orderu św. Stanisława

2.rekomendowanie przyjmowania nowych członków ,pozbawianie członkowstwa Orderu św. Stanisława

3.przyznawanie wyróżnień, tytułów i odznaczeń organizacyjnych

4.utrzymywanie kontaktów z władzami kościelnymi

5.wnioskowanie o nadanie członkostwa wspierającego i honorowego

6.analizowanie i opiniowanie sprawozdań finansów Wielkiego Przeoratu

7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Wielkiego Przeoratu

8.powoływanie i odwoływanie Komandorów dla oddziałów terenowych

9. zwoływanie i organizowanie Konferencji Członków Wielkiego Przeoratu

 6.4

Konferencja Członków Wielkiego Przeoratu może być zwoływana:

1. w trybie zwyczajnym tzn. co 3 lata.

 Wielki Przeor ma obowiązek powiadomić członków o dacie i miejscu odbywania Konferencji na 6 miesięcy wcześniej oraz o porządku obrad

2. lub w trybie nadzwyczajnym, wynikającym z bieżących potrzeb-w każdym momencie. Termin takie posiedzenia musi być podany na 6 dni wcześniej

6.5

Konferencja Członków Wielkiego Przeoratu ma na celu:

1. poinformowanie o działalność władz

2. organizowanie działalność dobroczynnej i rozliczenie działalność charytatywnej

3.rozliczenie składek członkowskich i ustalenie wysokości składek

4.udzielenie absolutorium Kapitule Wielkiego Przeoratu

5.uchwalenie ew. zmian w Statucie

6.organizowanie działalność publikatorskiej

 Fundusze i majątek Wielkiego Przeoratu O.S.S w Szwajcarii

 § 7

 Wielki Przeorat Orderu św. Stanisława nie prowadzi żadnej działalność gospodarczej. Jest organizacją popierając i rozwijającą działalność charytatywną, służącą ludziom, którzy takiej pomocy potrzebują. Zebrane środki finansowe przekazywane są w całość na cele dobroczynne.

Majątek Wielkiego Przeoratu Orderu św. Stanisława mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze. Majątek powstaje ze składek członkowskich, spadków, zapisów, darowizn oraz z ofiarność publicznej.

 7.1

 Majątek Wielkiego Przeoratu Orderu św. Stanisława służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jej członków

7.2

Funduszami i majątkiem administruje Kapituła Wielkiego Przeoratu. Do reprezentowania Wielkiego Przeoratu w sprawach majątkowych oraz do podejmowania zobowiązań finansowych upoważnieni są Kanclerz i Skarbnik-Kasjer po uzyskaniu zgody Wielkiego Przeora .

7.3

Majątek Wielkiego Przeoratu musi być ewidencjonowany, i stanowi gwarancje zobowiązan finansowych Wielkiego Przeoratu.

 Postanowienia końcowe

§ 8

 1.Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie w trybie uchwały Konferencji Członków Wielkiego Przeoratu Orderu św. Stanisława w Szwajcarii ,podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

2.Rozwiązanie się Wielkiego Przeoratu Orderu ów. Stanisława w Szwajcarii, może tylko nastąpić na nadzwyczajnym posiedzeniu Konferencji Członków Wielkiego Przeoratu ,w trybie uchwały podjętej wiekszościa 2/3 głosów ,przy obecność co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

 8.1

Konferencja Członków Wielkiego Przeoratu podejmując uchwałę o rozwiązaniu Wielkiego Przeoratu, decyduje równocześnie o przeznaczeniu majątku Wielkiego Przeoratu.

 8.2

Statut wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia tj. 8.11.2008r.